LAFONTGRAN.COM AL.LEGA AL PGOU DE SIMAT

LAFONTGRAN.COM http://spaces.msn.com/members/lafontgran/

AL.LEGA AL PGOU DE SIMAT

PROPERAMENT signatura virtual recolçant aquesta al.legació.

E-mail de contacte: lafontgran@hotmail.com

Entre d’altres al.leguen els perímetres de protecció dels edificis històrics

Simat de la Valldigna té al seu terme dos monuments històrics i patrimonials del País Valencià: el Monestir i la Mesquita de la Xara.

El perímetre de protecció de Santa Maria de la Valldigna i de l’antiga Mesquita de la Xara és clarament insuficient:

En primer lloc, perquè deixa sòl no protegit en l’entorn immediat al perímetre de protecció, cosa que en un futur pot provocar que s’impedisca la intervisibilitat d’aquests elements culturals amb amplis sectors de la conca visual, aniquilant un dels recursos paisatgisticoculturals més significatius de la comarca. Per això, demane que es restaure el perímetre original, ja que l’actual protecció és insuficient i a més promou l’especulació en la zona esportiva simatera.

En segon lloc perquè l’ermita de Santa Anna, antiga Mesquita de la Xara, queda en un vèrtex de la forma triangular que representa aquest perímetre, a escassos metres de sòl no protegit. Recordant la susceptibilitat d’aquest tipus d’elements historicoculturals als canvis en el paisatge immediat (fins a 200 metres) i en un segon plànol (fins a 800 metres), i la impossibilitat de garantir que no es produiran construccions a l’entorn immediat classificat com a sòl no protegit, es deixa irresolta la protecció d’aquest bé cultural. Per això, demane un perímetre de protecció propi igual o més gran que el del monestir, donada la importància d’aquest emblemàtic recinte.

Vull deixar clar que qualsevol edificació al voltant del perímetre actual seria impossible de compatibilitzar amb el valor del Monestir i de l’Ermita, i que a la llarga aquest PGOU podria anular el valor històric, cultural i paisatgístic que conforma aquest punt de la Safor.

AL.LEGACIÓ IV

http://spaces.msn.com/members/lafontgran/

[@more@]

_________________, amb DNI ________ i adreça a efectes de notificació a ____________________________________,

Havent aparegut a informació pública el Pla General d’Ordenació Urbana de Simat de la Valldigna presenta al·legacions i fa constar que aquestes es fan totalment en interés de la ciutadania de Simat de la Valldigna i el seu patrimoni natural, paisatgístic i històric, i amb aquest fi

EXPOSA

Les següents al·legacions:

AL•LEGACIÓ PRIMERA

El PGOU no protegeix sòl agrícola, cosa inenarrable en un municipi d’incontestable tradició agrícola com Simat de la Valldigna. En conseqüència hi ha una gran quantitat de sòl no urbanitzable sense protegir, que obri clarament una via per a deixar-lo disponible per a Programes d’actuació integrada, o PAIs, com s’entén de la lectura de les lleis 6/1994 i 10/2004 de la Comunitat Valenciana.

En corelació amb el punt anterior demane també que el perímetre de protecció forestal s’amplie, de forma que el PGOU puga assegurar la conservació de les nostres muntanyes. El medi natural que Simat posseeix, té un elevat valor singular, per la qual cosa no pot veure el seu paisatge afectat, perdent d’aquesta manera el potencial que té al ser un poble de muntanya tan a prop de la costa. L’atractiu que les nostres muntanyes confereixen al poble, és el que ens fa diferenciar-nos de la resta dels pobles de la comarca i cal ser un poble que ajude a mantindre el valor cultural, natural i històric de La Valldigna. Vivim en un lloc privilegiat, d’especial valor atès els recursos que tenim, i cal que estos valors siguen conservats al màxim, sent aquest el nostre paper com a ciutadans de Simat. Considere que allò bo que tenim s’ha de protegir i conservar i dedicar les polítiques cap a la millora d’aquelles coses que encara estan per millorar.

AL•LEGACIÓ SEGONA

A més de l’anterior al·legació, representa un motiu de pes per al seu raonament el fet què al document de DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCION URBANA Y OCUPACION DEL TERRITORIO es diu clarament a la pàgina 9 que "…en el sector residencial norte … la proximidad al suelo no urbanizable y al sector con posibilidad de golf…". Em pareix absolutament impresentable que es parle d’una cosa així sense descriure-la o concretar-la amb la cartografia adient, especulant en un Pla General d’Ordenació Urbana sobre el futur del planejament del poble més enllà del que es planifica en aquest document, i es convide així a començar els habituals moviments especulatius de terrenys que es donen en aquestos casos, amb la conseqüent incertesa per als propietaris, per a la estabilitat política del poble, i les conseqüències per a l’estructura territorial de la comarca.

AL•LEGACIÓ TERCERA

El PGOU preveu una nova urbanització al Pla de Corrals. Aquesta urbanització es pretén realitzar dins de terrenys protegits per el Pla General d’Ordenació Forestal, de rang superior a qualsevol norma municipal i al que el PGOU s’ha d’adequar. Advertisc per a l’interés de la ciutadania del poble de Simat de la Valldigna que aquests tipus de pràctiques han sigut ja revocades per la Conselleria de Territori a la comarca, com va succeir a l’ombria del Molí, a Xeresa.

Adjunte la següent cartografia del Pla General d’Ordenació Forestal referida al terme de Simat de la Valldigna, concretament al Pla de Corrals, oferida per el CIDAM de la Conselleria de Territori en virtud de la Llei 38/95.

En aquesta cartografia s’aprecia clarament la senyalització temàtica de l’espai, amb diferents colors opacs per a les diferents categories de sòl forestal. Concretament la zona on el PGOU preveu una nova urbanització pertany a la categoria de SOL FORESTAL classe MATORRAL.

(VORE CARTOGRAFIA ADJUNTA)

AL•LEGACIÓ QUARTA

Simat de la Valldigna té al seu terme dos monuments històrics i patrimonials del País Valencià: el Monestir i la Mesquita de la Xara.

El perímetre de protecció de Santa Maria de la Valldigna i de l’antiga Mesquita de la Xara és clarament insuficient:

En primer lloc, perquè deixa sòl no protegit en l’entorn immediat al perímetre de protecció, cosa que en un futur pot provocar que s’impedisca la intervisibilitat d’aquests elements culturals amb amplis sectors de la conca visual, aniquilant un dels recursos paisatgisticoculturals més significatius de la comarca. Per això, demane que es restaure el perímetre original, ja que l’actual protecció és insuficient i a més promou l’especulació en la zona esportiva simatera.

En segon lloc perquè l’ermita de Santa Anna, antiga Mesquita de la Xara, queda en un vèrtex de la forma triangular que representa aquest perímetre, a escassos metres de sòl no protegit. Recordant la susceptibilitat d’aquest tipus d’elements historicoculturals als canvis en el paisatge immediat (fins a 200 metres) i en un segon plànol (fins a 800 metres), i la impossibilitat de garantir que no es produiran construccions a l’entorn immediat classificat com a sòl no protegit, es deixa irresolta la protecció d’aquest bé cultural. Per això, demane un perímetre de protecció propi igual o més gran que el del monestir, donada la importància d’aquest emblemàtic recinte.

Vull deixar clar que qualsevol edificació al voltant del perímetre actual seria impossible de compatibilitzar amb el valor del Monestir i de l’Ermita, i que a la llarga aquest PGOU podria anular el valor històric, cultural i paisatgístic que conforma aquest punt de la Safor.

AL·LEGACIÓ CINQUENA

Considere que el polígon és necessari, però està sobredimensionat per a les necessitats reals del poble, cosa que provoca una ocupació del territori exagerada. Per això, demane que la construcció del polígon atenga a les necessitats del poble de Simat de forma que utilitze la proporció de territori adequada.

També demane que la construcció del polígon es faça incorporant els criteris ambientals en el procés de construcció (hauria de contemplar la plantació d’arbres a les seues voreres), de forma que l’impacte sobre el paisatge siga mínim i no perjudique la conca visual de Simat. No volem que la imatge exterior de Simat reste amagada per un conjunt de naus industrials, que ens conduiria a passar de l’estètica de poble típic i mediterrani bonic a un poble lleig i industrialitzat.

AL·LEGACIÓ SISENA

Demane que no es tinga en compte, ni que entre a tràmit, ni molt menys s’aprove cap PAI abans d’haver-se aprovat el PGOU, ja que aquest serà l’eix director i mentre aquest estiga a debat no poden ser atesos altres conflictes que afecten a la ciutadania. A més, entendríem aquest procés com a infravalorador del PGOU.

AL·LEGACIÓ SETENA

Vull que el PGOU augmente el nombre de zones verdes dins l’espai urbà, incrementant el nombre d’arbres dins del poble (a la zona edificada). A més, demane que incorpore un recorregut de carril bici que ajude a disminuir l’impacte del trànsit dins l’entorn urbà, millorant així la qualitat de vida dels que ja vivim a Simat i que servisca per a la seguretat dels joves i xiquets del poble.

AL·LEGACIÓ VUITENA

Com a ciutadà/ana considere necessari l’elaboració d’un estudi que identifique les potencialitats i les fortaleses de Simat, les seues amenaces i les seues debilitats de cara al desenvolupament sostenible, el més òptim creixement econòmic, el manteniment del patrimoni natural, cultural i històric, les necessitats de treball i de vivenda i la qualitat de vida dels habitants de Simat.

AL·LEGACIÓ NOVENA

La zona cap on es preveu el creixement de Simat de la Valldigna cap a Benifairó de la Valldigna presenta un gran perill d’inundacions degut al nivell freàtic dels aqüífers subterranis, per tant demane un estudi dels aqüífers d’aquesta zona i la conseqüent declaració de zona en risc d’inundacions o aiguamolls.

AL·LEGACIÓ DESENA

Atès que un procés com la definició d’un PGOU és una cosa que ens afecta a tots i considerant que no hi ha hagut la suficient informació, demane que s’amplie el temps d’exposició pública del PGOU i que en aquest període s’enceten mecanismes oficials de Participació Ciutadana que ajuden a conèixer les inquietuds de la població, mitjançant la convocatòria per a la participació d’associacions, col·lectius, agrupacions i qualsevol agent social que tinga alguna cosa a dir. Considere que el procés d’al·legacions és el recurs de la "pataleta" i que no és gens accessible per a un gran nombre de ciutadans de Simat que tenen coses importants a dir i que no poden fer l’esforç d’entendre una Memòria Justificativa o un Estudi d’Impacte Ambiental. Per tot això, demane que es pose en pràctica l’Agenda 21 aprovada en el ple de l’Ajuntament.

Per les raons esmentades, per les patents il·legalitats i per les manques d’adequació a l’ordenament jurídic actual de desenvolupament sostenible i protecció del paisatge, demane que S’ACCEPTEN LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, i NO S’APROVE l’esmentat Pla General d’Ordenació Urbana fins que es facen les correccions apropiades per subsanar els problemes descrits en les presents al·legacions.

Simat de la Valldigna, novembre de 2005

Font Gran
Simat de la Valldigna

COMUNICAT PKAT 00:00 29-XI-05

COMUNICAT PKAT

00:00 29-XI-05

[@more@]

Des de la Plataforma Kontra l’Alta Tensió (P.K.A.T) lamentem la decisió presa per la Generalitat Valenciana d’aprovar la instal·lació de la Línia d’Alta Tensió al seu pas pels termes de la Valldigna i Xeraco (sobretot tenint en compte la paralització d’aquesta mateixa Línia aconseguida per l’Ajuntament de Barxeta).

" Plataforma Kontra l’Alta Tensió i l’Especulació "

PKAT

Rebutgem totalment la nefasta política del Govern valencià que està portant a aquesta terra a ser presa fàcil d’especuladors i constructors desaprensius.

No ho podem pas dubtar: la construcció innecessària d’aquest traçat elèctric, no obeeix a la recerca del progrés i el bé de la societat. Contràriament al que seria desitjable –i lògic– en un govern elegit democràticament, la Generalitat segueix amb la seua política habitual d’afavorir les grans empreses i el capital en contra dels interessos del poble valencià, la salut i el Medi Ambient.

Tanmateix, instem, una vegada més, als nostres governants a abandonar aquestes contínues accions demencials alhora que convidem a tots els valencians a unir-se a la nostra lluita contra una barbàrie urbanística i antiecològica que sens dubte ens durà, en un termini de temps ben breu, a la total i absoluta autodestrucció ecològica, cultural i econòmica de la nostra terra.

P.K.A.T.

TRÀMITS DE PROCEDIMENTS DELS PLANS.Ajuntament de Simat de la Valldigna

DISPOSICIÓ

Número DOGV:
5144
Data DOGV:
28.11.2005
Secció:
V. ALTRES ANUNCIS
Subsecció:
A) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME
Apartat:
1. TRÀMITS DE PROCEDIMENTS DELS PLANS
Origen inserció: Ajuntament de Simat de la Valldigna

[@more@]

DISPOSICIÓ

Ajuntament de Simat de la Valldigna

Text de la inserció:

Informació pública PAI sector industrial el Pla de Simat de la Valldigna.
[2005/X13078]
L’alcalde.president de la Corporació Municipal de Simat de la Valldigna, amb
decret de data 28 d’octubre de 2005, ha acordat sotmetre a informació pública
el Programa d’Actuació Integrada (PAI) de la Unitat d’Execució el Pla, que es
correspon amb el Sector Industrial .A. del projecte de Pla General d’Ordenació
Urbana, també en informació pública, i que ha estat redactat pel lletrat
Vicente Duart Ciscar, col·legiat núm. 4038 de l’ICAV, i per l’empresa
d’enginyeria, Hidrursa, SL.
A l’expedient hi constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació
Local, del PAI, que consta d’una memòria amb proposició jurídica i econòmica i
del Projecte d’Urbanització.
Els interessats poden formular les al·legacions que estimen adients en el
termini que s’inicia al dia de hui i acaba a l’ultima de les següents dades: el
19 de desembre de 2005 o als vint dies hàbils des de la publicació de l’anunci
al DOGV.
D’observar-se alguna errada en el titular o en les dades: nom i cognoms, o
adreça, hauran de comunicar-ho a les dependències municipals i aportar la
documentació acreditativa.
Es prega l’aportació de còpia de la seua escriptura de propietat de les
parcel·les afectades, en el termini assenyalat.
Així mateix es notifica este anunci als següents titulars cadastrals, amb
domicili desconegut:
José Martín Selfa, polígon 6, parcel·la 29
Carmen Mansanet Donet, polígon 6, parcel·la 78
Sabino Blaya Ros, polígon 7, parcel·la 187
Enrique Calatayud Oltra, polígon 6, parcel·la 26
José Cháfer Toledo, polígon 6, parcel·la 151
Juan Canet Boïgues, polígon 6, parcel·la 20
Juan Canet Boïgues, polígon 6, parcel·la 250
Simat de la Valldigna, 28 d’octubre de 2005..

L’alcalde:

Vicente Palomares
Andrés.

l’Alta Tensió

El tema de l’Alta Tensió, com ja advertia PKAT (vegeu article http://blogs.ya.com/pekat/200410.htm#1 Octubre de2004), es un aspecte que uneix al País Valencià, el Principat, Catalunya Nord, i tota la costa mediterrània;

com comenten aquests xicots, i avui constatem a la premsa es tracta d’un corredor únic per dur els excedents de les centrals nuclears franceses cap al sud, destruint el territori, i possibilitant els abusos urbanístics i la destrucció del nostre País

[@more@]

Rafelguaraf s’uneix a Barxeta i la Safor

LA VALLDIGNA ES MANIFESTARÀ A VÀLENCIA, junt amb els altres pobles afectats 26/11/2005

NOTA DE PREMSA CONJUNTA DE LES PLATAFORMES EN CONTRA DE L’ALTA TENSIÓ
Reunits a la seu de l’Associació de Veïns “La Valldigna”,

davant la publicació al DOGV el dia 24 de novembre de 2005 de la

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova. Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]

ACORDEN:

Convocar actes informatius en els diferents pobles.

Establir conjuntament una estratègia jurídica per part de totes les plataformes afectades, instant als nostres advocats a que presenten un informe tècnic previ.

Convocar una manifestació a València que arreplegue totes les sensibilitats en contra de l’Alta Tensió.

Tavernes de la Valldigna,
a 24 de novembre de 2005.

NAT “No a l’Alta Tensió” de Barxeta

Plataforma “Les Delicies “ de Rafelguaraf

PKAT “ Plataforma Kontra l’Alta Tensió i l’Especulació “.

APALAT “ Associació de Propietaris Afectats per la Línia d’Alta Tensió “

Coordinadora Contra l’Alta Tensió de La Valldigna

Plataforma Pels Pobles de la Safor.

http://spaces.msn.com/members/DiariDigitalValldigna/Blog/cns!1pHs3wWkSZeWJngppwKl6dpw!359.entry
http://spaces.msn.com/members/DiariDigitalValldigna/Blog/cns!1pHs3wWkSZeWJngppwKl6dpw!362.entry

http://spaces.msn.com/members/DiariDigitalValldigna/Blog/cns!1pHs3wWkSZeWJngppwKl6dpw!363.entry

http://spaces.msn.com/members/DiariDigitalValldigna/Blog/cns!1pHs3wWkSZeWJngppwKl6dpw!364.entry

Els col·lectius que s’oposen a la MAT es reuneixen a PertúsHi parlaran organitzacions del nord i del sud del Principat

El Col·lectiu no a la THT, la Plataforma no a la MAT, l’Associació d’Alcaldes contra la MAT (AMMAT) i el Sindicat dels Alcaldes contra la THT (Sydeco), es reuneixen avui a les onze a l’Ajuntament de Pertús per demostrar que el nord i el sud del Principat fan front comú contra la línia d’alta tensió. Després de la reunió es farà una conferència de premsa per explicar què s’hi ha decidit i aclarir els propers passos dels col·lectius. [+ article]

ALTA TENSIÓ: DOGV – EXPROPIACIONS A LA VALLDIGNA

DOGV 24-XI-05 Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Conselleria d’Infraestructures i Transport
Veure iniciativa completa

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005,

del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova.Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]

F) EXPROPIACIONS
1. ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

[@more@]

DOGV 24-XI-05 Diari Oficial de la Generali

DISPOSICIÓ

Número DOGV:
5142
Data DOGV:
24.11.2005
Secció:
V. ALTRES ANUNCIS
Subsecció:
F) EXPROPIACIONS
Apartat:
1. ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Origen inserció: Conselleria d’Infraestructures i Transport
Títol inserció:

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia 132 kV doble circuit, Vilanova.Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp. ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]

Text de la inserció:

RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2005, del conseller d’Infraestructures i
Transport, per la qual es convoca l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de
les finques afectades per l’execució del projecte d’instal·lacions nova línia
132 kV doble circuit, Vilanova.Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el
suport núm. 90, així com altres actuacions complementàries consistents en les
desviacions de la línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV
Alzira-Gandia, als termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la
Valldigna, Tavernes de la Valldigna i Xeraco, a la província de València (exp.
ATLINE/2004/390/46; ATLINE/2004/808/46; JUEXPR. 2005/27). [2005/X12588]
Per Resolució, de la Direcció General d’Energia, de 29 de juliol de 2005, s’ha
autoritzat, declarat la utilitat pública i aprovat l’execució de les
instal·lacions corresponents al projecte nova línia 132 kV doble circuit,
Vilanova . Gandia, tram 2, entre el suport núm. 56 i el suport núm. 90, així
com altres actuacions complementàries consistents en les desviacions de la
línia a 66 kV Alzira-Tavernes-Gandia i la línia a 132 kV Alzira-Gandia, als
termes municipals de Simat de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Tavernes
de la Valldigna, i Xeraco, a la província de València, prèvia la corresponent
informació pública. La dita declaració d’utilitat pública d’acord amb el que
disposa l’article 54 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector
Elèctric, i l’article 149 del Reial Decret 1.955/2000, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia
elèctrica, porta implícita la necessitat ocupació dels béns i dels drets
afectats i implica la urgent ocupació d’estos, i els és d’aplicació el
procediment d’urgència que determina l’article 52 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, de 16 de desembre de 1954.
En virtut d’això, el conseller d’Infraestructures i Transports, en compliment
del que disposa el mencionat article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, ha
resolt convocar als titulars dels béns i dels drets afectats perquè compareguen
en els ajuntaments on radiquen les finques afectades, segons el calendari
establit en l’annex d’esta resolució, com a punt de reunió per a, de
conformitat amb el procediment que establix el precitat article, dur a terme
l’alçament de les actes prèvies a l’ocupació i, si procedira, el de les
d’ocupació definitiva.
Tots els interessats, així com les persones que siguen titulars de qualssevol
classe de drets i d’interessos sobre els béns afectats, hauran d’acudir
personalment o representats per persona degudament autoritzada, i aportar els
documents acreditatius de la seua titularitat i l’últim rebut de la
contribució, i podran estar acompanyats dels seus pèrits i d’un notari, si ho
estimen oportú, amb les despeses a càrrec seu.
L’alçament d’actes tindrà lloc els pròxims dies 10, 11 i 12 de gener de 2006, a
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, el dia 11 a l’Ajuntament de Xeraco,
el 13 de gener a l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna i el 16 i 17 de
gener a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
L’orde d’alçament d’actes es comunicarà a cada interessat per mitjà de
l’oportuna cèdula de citació, i la relació de titulars convocats es troba en el
tauler d’edictes de l’ajuntament assenyalat i al final d’este anunci.
És de significar que esta publicació es realitza, igualment, als efectes que
determina l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de notificació de la
present resolució als titulars desconeguts, amb domicili ignorat o a aquells en
què, intentada la notificació, no s’haguera pogut realitzar.
En l’expedient expropiatori, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, assumirà la
condició de beneficiària.
València, 7 de novembre de 2005.. El conseller: José Ramón García Antón.

11:18 | | ddV Simat de la Valldigna

Torres d’Alta Tensió a la Valldigna i al terme de Xeraco.

Segons informa avui el LEVANTE en la seva edició de la Safor la Generalitat anuncia la construcció immediata de les torres d’alta Tensió a la Valldigna i al terme de Xeraco[@more@]

Segons aquest diari es convoquen els actes d’aixecament d’acta per les expropiacions en les següents dates:

 • Tavernes de la Valldigna, 10 , 11 i 12 de gener de 2006
 • Benifairó de la Valldigna, 13 de gener de 2006
 • Simat de la Valldigna, 16 i 17 de gener de 2006
 • Xeraco, 11 de gener de 2006

Sembla ser, que s’ampraren per convocar aquests actes en la Declaració d’Utilitat Pública d’aquesta línia per part de la Generalitat.

Noticia apareguda al Levante Digital ( comarques ) avuí:

La Generalitat comunica la instalación de las torres de alta tensión en la Valldigna
18:10 | Vínculo permanente | Comentarios (0) | Vínculos de referencia (0) | Agregar al blog | ddV diari digital Valldigna

Vicent Company Pub “Art Café” Simat Reunió al.legacions PGOU

REUNIÓ AL.LEGACIONS PGOU-SIMAT

PGOU

al Pub Art Café de Simat

C/ Mestre Marti Mercadal. Prop del Convent

Dilluns 21 de Novembre a les 19:30 h.

[@more@]

Simat de la Valldigna, 21de novembre de 2005

Bona vesprada a totes i tots:

El motiu d’aquesta reunió es intentar tirar endavant una al·legació de caire mediambiental al PGOU DE SIMAT. L’origen o gènesi d’aquesta convocatòria es la carta que “Als veïns de Simat” que ens s’ha fet arribar a totes les cases de Simat.

HAN ESTAT CONVIDATS VERBALMENT O DIGITALMENT A VINDRE aquí:

 • Gandia TV

 • SAFOR GUIA

 • Carles Gimeno, (LAS PROVINCIAS-TAVERNES/RADIO VALLDIGNA)

 • Miquel Joan (Levante-TAVERNES)

 • BLOC-EV (Simat)

 • Arc Iris (Simat)

 • ERPV (Simat)

 • PER L’HORTA

 • PELS POBLES DE LA SAFOR

 • PKAT

 • NAT-Barxeta

 • Les Delicies (Rafelguaraf)

 • CIV Col·lectiu Independentista de la Valldigna.

 • Nacionalistes de la Valldigna

 • Associació Cultural “La Calva” (Tavernes de la Valldigna).

 • Colla de Dimonis “Fem Fredat”.

Per encetar el diàleg jo remarcaria els següents eixos o categories que tindria que contemplar el projecte d’al·legació:

  1.- Manca de sol agrícola protegit. (Figura al PGOU com a sol no urbanitzable sense protegir. Aquest fet obri la porta a futurs PAI’s)

  2.-Perímetre de protecció del Monestir: n’existeix una notable reducció (s’ha quedat en un quart de la protecció inicial).

3.-La Mesquita de la Xara, és monument nacional del País Valencià, (i per tant l’empara la Llei de PATIMONI DE LA GENERALITAT VALENCIANA), reconegut i valorat; exigim doncs un Perímetre de protecció propi igual o més gran que el Monestir.

4.-La reducció del Perímetre de protecció del Monestir converteix l’actual poliesportiu en zona edificable i ací si que en permetreu que m’allargue en la reflexió:

En quin cap cap, que un poliesportiu quasi nou (no arriba a tindre 20 anys), en ple funcionament, tinga que ser substituït ?

Aquests terrenys son propietat municipal: A qui beneficiarà l’augment de plusvàlua del citats terrenys ? A l’Ajuntament ? Al constructor de torn ?

Quin benefici té el poble en la requalificació de terrenys d’aquesta zona ?

5.-Tema de protecció forestal, l’augment que ens ofereix l’actual protecció forestal ens sembla insuficient.

6.-El tema dels aquifers, i la possibilitat o no, de relacionar-los en la protecció del Parc del Monduver (Zona 11).

Totes i tots hem sentit i/o sabem que darrere de les compres de terrenys a l’horta de Simat hi han personatges coneguts: No es podria al·legar (com demanava Paco Camarena a la 1ª reunió al voltant del PGOU convocada pel Sindicat Unió de Llaurador i Ramaders del PV, el dia 31 d’octubre d’aquest any a la casa de la cultura),UNA COMISSIÓ MUNICIPAL D’INVESTIGACIÓ, per encetar una investigació seriosa sobre:

Com ????

Quan ????

Qui ????

Per què ????

Amb quina finalitat ???? S’HA produït AQUEST MASSIU PROCÉS DE COMPRAVENDA DE TERRES AL NOSTRE TERME.

Bé amics, li cedeix la paraula a Salva Sanchis membre de la PLATAFORMA PELS POBLES DE LA SAFOR. Aquesta plataforma ha presentat una molt bona al·legació tècnica a l PGOU de Simat.

Les següents entitats i col·lectius valldgnencs formen part d’aquesta plataforma:

 • PKAT

 • FORUM CIUTADA: Valldigna Sostenible.

 • Colla de Dimonis “Fem Fredat”.

 • Ateneu llibertari de Tavernes de la Valldigna.

3ª Sessió PGOU-Bloc Simat

image[@more@]

Blog
11/18/2005
Jornades PGOU-Bloc Simat

JORNADES INFORMATIVES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA

image La 3ª d’aquestes Jornades tindrà lloc hui divendres 18 de novembre, en l’escola " La Valldigna " de Simat a les 19:30 hores .


INTERVINENTS:
Aureli Mansanet Moderador
Paco Grau AVA Associació Valenciana d’Agritutors.
Ferran Gregori Unió de Llauradors i Ramaders del P.V.
Rosendo Boigues President " Coop. LA VALLDIGNA ".
Juan José Ribera President " COSIVA ".
Notícies relacionades:

El Bloc-EV de Simat (La Safor) valora molt positivament la 2ª Sessió d’aquestes Jornades celebrada el passat 11 de novembre. A l’acte van assistir al 182 persones i es prolongà vora 2 hores; en el debat posterior la gent va participar massivament i activa questionant les diverses intervencions dels ponents.
3:06 AM | Permalink | Comments (0) | Trackbacks (0) | Blog it | ddV diari digital Valldigna

Festival de Cine Gai i Lèsbic.

Aqui teniu la programación del Festival de Cine Gai i Lèsbic.
Perdoneu les molesties. Espere contar amb la vostra participació.
Atentament,
Rubén Soler
P.D.: Pase-ho a qui puga interesar. Gràcies.

[@more@]

http://www.fundaciontriangulo.es/Valencia/CineValencia.html

Festival Internacional de Cine Gai y Lésbico de Valencia del 25 al 28 de noviembre

Programación
Fundación Triángulo Valencia
Tlf: 654.87.00.67 valencia@fundaciontriangulo.es

BICIFESTACIÓ – Patraix

BICIFESTACIÓN 19-XI-05 11:30

ADMÉS A TRÀMIT EL RECURS CONTRA LA SUBESTACIÓ DE PATRAIX

descárgate gratis el MP3 con la canción No a la Subestación

Patraix

PEDRO BELMONTE: ‘LA SUBESTACIÓ DE PATRAIX TÉ EL PITJOR EMPLAÇAMENT POSSIBLE’

[@more@]

From: "cup.valencia" <cup.valencia@llibertat.com>
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Subject: Fw: BICIFESTACIÓ
Date: Wed, 16 Nov 2005 17:48:37 +0100

Estimats amics, Estimades amigues,

El proper dissabte, dia 19 de novembre a les 11:30 hores tindrà lloc una BICIFESTACIÓ, és a dir, una manifestació en bicicleta, convocada per la Comissió Pro trasllat de la Subestació Elèctrica ST Patraix de la AA.VV. Jesús-Gaspar Aguilar, la AA.VV. de Senabre y el col.lectiu "València en Bici" per tal de protestar per la construcció de la subestació elèctrica i el traçat de la línea d’alta tensió a 220 Kv que discorre per el carril bici del Bulevar Sud fins arribar al Carrer General Barroso, que prové de la Subestació de la Font de Sant Lluís.

La bicifestació comencarà al carrer Gaspar Aguilar núm. 54 de València, lloc a on se construeix la subestació i desprès de fer el recorregut pel carril bici que es pretén contaminar electromagnèticament, finalitzarà a la Plaça de l’Ajuntament al voltant de les 13:30 hores.

Per tant, tothom que no puga anar en bicicleta pot acudir a la Plaça de l’Ajuntament al voltant de les 13 hores. Tot i esperant contar amb la vostra participació i amb la col.laboració en la difusió d’aquesta iniciativa.

Una cordial salutació,

Relacions Externes Comissió pro Trasllat de la Subestació Elèctrica ST Patraix de la AA.VV. Jesús-Gaspar Aguilar.

MES INFORMACIÓ: