Sessió ordinària-Ple Ajuntament de Simat

divendres 26 d’octubre de 2007 Casa Consistorial

Proposta de dedicació parcial de Regidor de Mèdi Ambient Frco. GARCIA: A FAVOR 4 PP+2 ERPV i EU/EN CONTRA: 2 BLOC + 3 PSOE

PSPV-Simat rebutja dedicació parcial del PP
Sector Est-PGOU:Retirada recurs contenciós-administratiu.11 VOTS A FAVOR

Aprovació certificació núm.9 i 10 de l’obra Centre Assistencial. APROVAT PER 9 VOTS A FAVOR BLOC-PSOE-PP I 2 ABSTENCIONS ERPV – EU

[@more@]

 Decret núm.: 500/2007

Simat de la Valldigna, 23 d’octubre de 2007


SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, convinc en convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’odre del dia que tot seguit s’indica:


 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7


Aprovació certificació núm. 9 de l’obra ”Centre Assistencial

Aprovació certificació núm. 10 de l’obra ”Centre Assistencial

Donar compte decrets sobre responsabilitat patrimonial.

Proposta de dedicació parcial de regidor.

Modificació de crèdits 6/2007.

Sector Est del PGOU:Retirada recurs contenciós-administratiu.

Donar compte sentencies judicials.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

 

Aprovació certificació núm. 9 de l’obra ”Centre Assistencial (APROVAT PER 9 VOTS A FAVOR BLOC-PSOE-PP I 2 ABSTENCIONS ERPV – EU)

Aprovació certificació núm. 10 de l’obra ”Centre Assistencial (APROVAT PER 9 VOTS A FAVOR BLOC-PSOE-PP I 2 ABSTENCIONS ERPV-EU)

Donar compte decrets sobre responsabilitat patrimonial. (11 VOTS A FAVOR)

Proposta de dedicació parcial de regidor. (A FAVOR: 4 PP, 2 ERPV I EU VOTS EN CONTRA 5 BLOC – PSOE

Modificació de crèdits 6/2007. (9 VOTS A FAVOR BLOC- PSOE-PP, 2 ABST. EU-ERPV)

Sector Est del PGOU:Retirada recurs contenciós-administratiu. (11 VOTS A FAVOR)

Donar compte sentencies judicials.(NO SOTMES A VOTACIÓ)

MOCIÓ QUE PRESENTA ERPV SOBRE ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DEL ESTAT

QUE PRESENTA EL GRUP ERC._ – APORTACIONS AL SANETJAMENT DE LA FONT

GRAN, RIU VACA… (11 VOTS A FAVOR)

3t.-ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA

4é. TORN D’INTERVENCIONS

Publicat per

valldigna

>>> ENS TRASLLADEM a les 00:00h de l\'1 de gener de 2009, aquest bloc deixarà d\'actualitzar-se, la nova adreça bloc.cat passa a ser **** valldigna.bloc.cat > WWW.VALLDIGNA.CAT ________________ punxeu a les categories per accedir-hi a l\'arxiu de ValldignaDigital